Fagområder

Strafferett

Vårt klare råd er at du kontakter advokat straks du får vite at du må i retten, slik at dere sammen kan lage en strategi for rettssaken!

Vårt kontor bistår deg kostnadsfritt på alle trinn av saken. Vi har lang erfaring med å jobbe med straffesaker, og har dette feltet som ett av våre spesialfelt.

Jeg er anmeldt til politiet. Hva gjør jeg – og hva skjer videre?

Det første du bør gjøre er å kontakte advokat. Du og advokaten din kan sammen påvirke utfallet. Her er noen gode råd for hva du kan gjøre for å få best mulig utfall i saken.

Det er viktig å huske at du har rett til advokat som kan gi svar på mye av det du lurer på. Ring advokat straks du er pågrepet, eller får beskjed om at du er anmeldt.

Våre råd:

  • Ikke gå i avhør før du har snakket med advokat. Avhøret er svært viktig i saken, og du bør ha en forsvarsadvokat som vet hva han snakker om før du går dit. I den samtalen du har med advokaten vil du kunne få klarhet i hva loven sier om det du er anklaget for. Har du medvirket til noe? Hva betyr egentlig medvirkning? Hvilke beviser er det mot meg? Du har rett til å nekte å forklare deg. Hvilken betydning har det for saken hvis jeg velger ikke å forklare meg? Skal jeg forklare meg eller vente med dette?
  • Du har rett til å ha med en advokat under avhør.

Vårt klare råd er derfor at du kontakter advokat straks du har fått vite at du er anklaget for noe, slik at du sammen med din advokat kan påvirke sakens utfall!

Hva skjer etter et avhør?

  • Du kan få innsyn i dokumentene gjennom en advokat og slik følge med under etterforskningen. Advokaten din kan be om at vitner avhøres, legge fram dokumentasjon for politiet osv. Kanskje du også ser at du burde fortalt mer detaljert om enkelte forhold når du ser hva som kommer fram etter etterforskningen? Da kan du eller advokaten din be om et nytt avhør.
  • Hvis det tas ut tiltale i saken kan du også gjøre mye for å påvirke utfallet før rettssaken. Det blir nødvendig å lage en strategi før saken skal i retten. Vitner som politiet har unnlatt å avhøre må kanskje kontaktes og være vitner i rettssaken. Dersom livet ditt har endret seg, er dette omstendigheter som det er viktig å få ført bevis for. Dette må en advokat gjøre. Dette må klarlegges så raskt som mulig og fremmes gjennom advokat.
  • Hvis saken henlegges, har du krav på erstatning. Advokaten hjelper deg med dette.

Det er viktig med et godt samarbeid med advokaten hele tiden i en sak. Vi har spesialisert oss særlig mot dette feltet, og vet hvordan man skal håndtere en slik vanskelig situasjon som en anmeldelse og senere en straffesak er for den enkelte.

Vårt kontor bistår deg kostnadsfritt på alle trinn av saken.

Barnevernssak – Hva skjer? Hva gjør du?

Det har blitt innsendt en bekymringsmelding. Barneverntjenesten har opprettet en såkalt undersøkelsessak og innkalt deg til møte. Hva gjør du?

  • Husk at du har rett til å kontakte advokat på alle trinn av saken. Vårt råd er at du alltid kontakter advokat før du går i møte med barneverntjenesten. Advokaten vil forklare deg hva som skjer i møtet og om prosessen framover. Dette er viktig så du kan være godt forberedt til møtene der. Noen ganger bør det også være advokat til stede i møtene.
  • Barneverntjenesten vil oftest be om at du samtykker til å innhente opplysninger fra barnehage, skole, helsestasjon mm. De kan også spørre om du vil godta rustesting eller råd og veiledning. Advokaten kan gi deg råd om hva du skal godta eller ikke.
  • Du må ha advokathjelp i de såkalte tvangssakene. Det kan f.eks. være at barneverntjenesten vil kreve at fylkesnemnda tar stilling til om barnet skal flytte til fosterhjem eller på institusjon. Her er det svært viktig at du får grundig hjelp. Hva skal du si? Kanskje har du andre beviser å komme med enn barneverntjenesten? Kanskje er det vitner som vil kunne si at barneverntjenesten tar feil? Dette vil advokaten kunne hjelpe deg med.
  • Advokaten kan opplyse deg om rettigheter til samværforeldre og besteforeldre.

Vi prosederer hvert år mange saker i barneverns-og helsenemnda og domstolene som bl.a. gjelder pålegg om hjelpetiltak, akuttplassering, omsorgsovertakelse og plassering på institusjon. Vi bistår også foreldre og barn etter plassering, i saker som bl.a. gjelder samvær, tilbakeføring av omsorg og adopsjon.

Advokatene ved Advokatfirmaet Hasle gir deg bistand fra første dag. Vårt råd er at du straks kontakter oss dersom barneverntjenesten kontakter deg for møte der. Hvis saken skulle gå så langt som i Barneverns- og helsenemnda, har du allerede en advokat som kjenner saken din godt og som du har tillit til.

Barnevern

Vårt kontor gir deg bistand fra dag 1. Vi kan forklare deg hva som skjer i en barnevernssak og vi kan gi deg råd om hva du bør samtykke til av det barneverntjenesten presenterer. Vi kan også være med i viktige møter.

Foreldretvister / Barnefordeling

Vårt kontor har fokus på å løse sakene raskt og på lavest mulig nivå, og bidra til gode løsninger for barnet og foreldrene.

Foreldrene bor ikke (lenger) sammen

Hvor skal barnet bo? Hvor mye samvær skal det være? Hvem skal ha foreldreansvaret? Alt dette skal styres ut fra hva som er til barnets beste. Men hva er det beste for barnet?

Vårt kontor kan gi deg råd og hjelp med disse spørsmålene og flere. Vi kan bistå med utarbeidelse av avtaler, vurdering av saksanlegg og stå sammen med deg i en etterfølgende domstolprosess. Vårt kontor har fokus på å løse sakene raskt og på lavest mulig nivå, og bidra til gode løsninger for barnet og foreldrene.

Behovprøving

I de fleste av sakstypene vårt kontor håndterer, kan det ytes fri rettshjelp, dvs. at det offentlige dekker utgiftene til advokatbistand.  

Ta gjerne kontakt med vårt kontor for nærmere informasjon om rettshjelpsordningen!  

Fri rettsråd og fri sakførsel

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten.